Uvjeti korištenja

Tvrtka 3D Poslovne financije d.o.o., kao Voditelj obrade, u svrhu potpunog usklađenja s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, skraćeno GDPR, donosi i objavljuje ova pravila privatnosti.

Uvjeti korištenja

 1. OPĆE ODREDBE

Društvo 3D poslovne financije d.o.o., Zagreb, Preradovićeva ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080758506 (dalje u tekstu 3D poslovne financije) upravlja internet stranicom www.3Dposlovnefinancije.hr na kojoj korisnicima stranice pruža online usluge koje se sastoje u informacijama o proizvodima, uslugama i drugim aktivnostima 3D poslovnih financija ili sadržajima koje smatra interesantnim. Stranica također omogućuje pristup pojedinim interaktivnim sadržajima, putem postavki na stranici ili korištenjem live chat opcije. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje njegove internetske stranice odnosno na online uslugu.

Molimo Vas da prije početka korištenja naše internet stranice pročitate ove Uvjete. Korištenjem i pristupom ovoj internetskoj stranici izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da ste s njima upoznati i u cijelosti suglasni te pristajete na korištenje stranice u skladu s njima. Internet stranica nije namijenjena niti usmjerena na maloljetne posjetitelje. 3D poslovne financije ne odgovaraju za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Posjetitelj je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetitelj se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup stranici može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje 3D poslovne financije ne odgovaraju.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati slučajne (tehničke, sadržajne ili slične) netočnosti ili greške u pisanju. 3D poslovne financije ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih podstranica stranica potpun, točan ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu posjetiteljima ili trećim osobama. Svaki posjetitelj izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te isključivo on snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme, uključujući software. Bilo kakvo jamstvo dano na stranici odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pružaju 3D poslovne financije, a ne na kvalitetu ili sadržaj stranice.

3D poslovne financije pridržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. 3D poslovne financije su ovlaštene prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, mogu promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. 3D poslovne financije mogu također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uvjetima, bez prethodne obavijesti.

Ako posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja stranice.

3D poslovne financije pridržavaju pravo revidirati (izmijeniti) Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup stranici bez prethodne obavijesti. Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene, stupaju na snagu i primjenjuju se od trenutka objave na stranici. Ako posjetitelj koristi stranicu nakon izmjene uvjeta korištenja, smatra se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Ako posjetitelj ne pristaje na uvjete korištenja ili njihove izmjene, dužan je o tome obavijestiti 3D poslovne financije. 3D poslovne financije osobito ne odgovaraju posjetiteljima stranice za bilo kakvu i štetu koja je posljedica pristupa stranici nakon izmjena uvjeta korištenja i uzrokovana je izmjenom uvjeta korištenja stranice.

Ako imate pitanja ili primjedbi vezano uz on-line uslugu, 3D poslovnim financijama se možete obratiti na info@3dposlovne-financije.hr, a 3D poslovne financije će nastojati odgovoriti na Vaš upit u najkraćem roku.

 1. PONAŠANJE POSJETITELJA

Internetskom stranicom upravljaju 3D poslovne financije koje su ujedno nositelj svih prava na stranici. Svako korištenje stranice mora biti sukladno ovim uvjetima, a od posjetitelja se zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem čine u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu 3D poslovne financije, drugim posjetiteljima ili trećim osobama, Također je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih informacija koje sadrže oglašavanje ili ponudu čijih proizvoda i usluga bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja 3D poslovnih financija.

 1. IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Posjetitelj izričito izjavljuje da koristi stranicu isključivo na svoju odgovornost. 3D poslovne financije ne jamče da uporaba internetske stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti jamče za posljedice koje mogu nastati uporabom internetske stranice ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko stranice. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnom virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Ni u kojem slučaju 3D poslovne financije neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja stranice. Posjetitelj izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj stranice. 3D poslovne financije neće biti odgovorne za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

3D poslovne financije nisu odgovorne za bilo kakav sadržaj koji posjetitelj (uključujući posjetitelja koji stranici pristupa ili ju koristi protivno ovim uvjetima) može postaviti na stranicu. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen. 3D poslovne financije zadržavaju pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijene da je neprikladan.

 1. NADZOR

3D poslovne financije imaju pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj stranici, uključujući bilo koji chat, radi provjere i osiguranja poštivanja ovih Uvjeta, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane 3D poslovnih financija kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. 3D poslovne financije nisu obvezne odgovoriti na interaktivne sadržaje. 3D poslovne financije ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja.

 1. JAVNOST KOMUNIKACIJA

Posjetitelj potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javne, a ne privatne prirode, i da su stoga podložni nadzoru komunikacije bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. 3D poslovne financije ne kontroliraju i/ili autoriziraju sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na stranici te stoga nisu odgovorne za bilo kakve radnje koje su posljedica djelovanja posjetitelja, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

 1. DODATNE ODREDBE

3D poslovne financije ne daju nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Republike Hrvatske, budući da 3D poslovne financije posluju primarno u Republici Hrvatskoj i svoju ponudu usmjeravaju na Republiku Hrvatsku. Ako koristite online usluge s drugih lokacija odgovorni ste za postupanje sukladno relevantnim lokalnim zakonima.
Za interne potrebe optimizacije ulaganja u oglašavanje i atribucije zarade, 3D poslovne financije na ovoj internetskoj stranici koristi dodatno i zasebno programsko rješenje trgovačkog društva Telum d.o.o., Sv. Vinka Paulskog 14a, Zadar. Putem navedenog programskog rješenja 3D poslovne financije prikuplja, pohranjuje i dalje obrađuje određene Vaše osobne podatke koje ste 3D poslovne financije učinili dostupnima prilikom boravka na ovoj internetskoj stranici i korištenja na njoj dostupnih alata (obrazac za korisničke upite). Konkretno riječ je o sljedećim osobnim podatcima: Ime i email adresa. Telum d.o.o., Sv. Vinka Paulskog 14a, Zadar u ovom procesu djeluje kao izvršitelj obrade, a jamčimo Vam da ćemo Vaše osobne podatke tretirati kao osobito povjerljive, da ćemo ih zaštititi adekvatnim sigurnosno-tehničkim mjerama i da ih niti mi niti Telum d.o.o. nećemo prenositi trećim stranama. Dapače, iako je ovo programsko rješenje povezano s analitičkim alatima (Google Analytics i/ili slično), takvim se alatima ne prenose Vaši osobni ili bilo kakvi identifikacijski podatci, već eventualno podatci o iznosima pojedinih transakcija i vrsti usluge koja je predmet takve transakcije.

 1. SALVATORNA KLAUZULA

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uvjete strane će pokušati riješiti sporazumno. Za sve sporove koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od dana objave, _

3D poslovne financije mogu za pojedina pitanja korištenja svoje stranice (npr. za zaštitu osobnih podataka, korištenje tzv. cookies tehnologija i drugo) po svom nahođenju donijeti posebne uvjete. U tom slučaju prvenstvo u primjeni imaju navedeni posebni uvjeti, a potom ovi uvjeti.

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

  Obratite nam se s povjerenjem:

  Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”